Video: Izibongo Zenkosi uSenzangakhona kaJama {Senzangakhona praise poem}

Umjokwana kaNdaba
Usal’ukutshelwa
Usal’ukunyenyezelwa
Umenzi kaNdaba
Ubhid’ elimathatha nangezinyembezi
LinjengelikaPhiko waseBulawini
Inyathi ehamb’isengamazibuko
Injengomzingeli kumaMfekana
Ozithebe zinhle Umjokwane
Ozithebe zinhle zidlel’amancasakazi
Odl’umfazi umkaSukuzwayo
Wamudl’usukuzwayo kanye nendodana

Video: Izibongo zeSilo uShaka kaSenzangakhona {King Shaka’s praise poem}

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=5AXOpIsTGhU

UDlungwana KaNdaba!

UDlungwana woMbelebele,

Odlung’ emanxulumeni, Kwaze kwas’ amanxulum esibikelana.

UNodumehlezi kaMenzi,

UShaka akashayeki kanjengamanzi,

Ilemb’ eleq’ aamnye amalembe ngokukhalipha;

UShaka ngiyesaba ukuthi nguShaka, UShaka kuyinkosi yasemaShobeni.

UNomakhwelo ingonyama; UMahlome’ hlathini onjengohlanya;

Uhlany’ olusemehlwen’ amadonda.

UDabaz’ ithafa ebeliya kuMfene;

UGaqa libomvu nasekuphatheni.

UBholokoqa bazalukanisile Zalikaniswe uNoju noNgqengenye;

EyakwaNtombazi neyakwaNandi;

Yayikhiph’ eshaba libomvu,

Ikhishwa elimhlophe lakwaNandi.

Bambiz’ eMthandeni beyisela, Bathi ‘Singesinelane neNtungwa lasenhla’, Kanti uzawudl’ uPhakathwayo empindelweni.

UDlungwana wavuma na?

Umvumeleni uGodolozi, Ethi ngowanganeno kwaNandi, Kant’ ukude kwaNtombazana ?

Kalokhu liphahl’ eliseMthandeni.

Amazwi mabili engiwabongayo, Ngibong’ elikaMpandaba nelikaNdungenkomo,

Bethi ‘Ucu aluhlangan’ entabeni’; Akenibuze kwabaseZinkondeni,

Bath uHilwayo bayakumhlaba kwaHlokohloko,

Kwaf’ amasi kwaf’ uqephe.

UTeku lwabafazi bakwaMgabhi, Betekula behlez’ emlovini,

Beth’ uShaka kakubusa kakuba nkosi, Kanti unyakan’ uShaka ezakunethezeka.

Inkom’ ekhal’ eMthonjaneni, Izizwe zonke ziyizwil’ ukulila,

Iziwe uDunjwa waseluYengweni, Yezwiwa uMangcengeza wakwaKhali.

UMlilo wothathe kaMjokwane; UMlilo wothathe ubuhanguhangu, Oshis’ izikhova eziseDlebe, Kwaya kwasha neziseMabendlana…

 

 

 

 

Why I love the Zulu proverbs and idioms

When I think of proverbs and idioms, and how they serve as a mirror to the events of yesteryear there’s terrible event which comes to mind—the Bambatha rebellion, known to the Zulus as  “impi kaBhambatha or impi yamakhanda.”

Background: The story of Bhambatha and his rebellion began in 1905 when colonial rulers in Natal decided to impose a poll tax of £1 on all adult men in order to boost coffers emptied by the recently-ended Anglo-Boer War. In reality, the tax was meant to keep poor black labourers in white-owned farms and mines, because they needed the work to pay the tax. This tax led to a great deal of opposition by black people, and Inkosi Bambatha kaMancinza was the biggest challenger of such tax. Bambatha along with many Zulus couldn’t comprehend why they suddenly had to pay tax. Subsequently, a new proverb was born.

1. Insumansumane imali yamakhanda. (It (this matter) is incomprehensible like the poll-tax.

With that lets move on to some more Zulu proverbs…

2. Kayihlabi Ngakumisa – It (bull) does not fight according to the shape of its horns.
A bull that looks like a champion fighter may be defeated by an unimpressive looking one.

3. Usenga nezimithiyo – He milks even those in calf.
He is a liar.

4. Elisina muva liyabukwa – It (regiment) which dances last is admired.
This saying cautions one not to rush in doing something, for even later, he may do it with great success.

5. Ohlab’ eyakhe akaphikiswa.
He who slaughters his own beast is not stopped.

6. Lithath’ osemsamo limbeke emnyango. It (lightning) takes the one at the back of the hut and throws him at the door.
This saying is an expression that one needs not make fun of other people’s shortcomings as he may also find himself in the same predicament in the future.

7. Ukhasela eziko. He crawls to the fire.
When a child has reached a crawling stage he/she will inevitably crawl everywhere, even to a dangerous place like the fire-place
In short: Someone who acts in a blind and dangerous way which may bring danger upon him

8. Zawadl’ ebhekile. They (birds) ate corn in the watchman’s presence
Expression used to describe someone who is easily fooled

9. Injobo enhle ithungelwa ebandla. A good loin-skin is sewn in the company of others
Two heads are better than one, or some tasks may be accomplished more easily by two (or more) people working together than by one working alone.

10. Ulind’ amathons’ abanzi (He is waiting for the larger rain drops)
When rain begins to fall, the first few drops are generally small, but they increase in size as the rain becomes heavier. Therefore one is advised to take shelter while only the light small drops fall and not wait for larger ones.
Get out of trouble while you still can.

For further reading: Zulu Proverbs by CLS Nyembezi