Video: Izibongo Zenkosi uSenzangakhona kaJama {Senzangakhona praise poem}

Umjokwana kaNdaba
Usal’ukutshelwa
Usal’ukunyenyezelwa
Umenzi kaNdaba
Ubhid’ elimathatha nangezinyembezi
LinjengelikaPhiko waseBulawini
Inyathi ehamb’isengamazibuko
Injengomzingeli kumaMfekana
Ozithebe zinhle Umjokwane
Ozithebe zinhle zidlel’amancasakazi
Odl’umfazi umkaSukuzwayo
Wamudl’usukuzwayo kanye nendodana

Video: Izibongo zeSilo uShaka kaSenzangakhona {King Shaka’s praise poem}

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=5AXOpIsTGhU

UDlungwana KaNdaba!

UDlungwana woMbelebele,

Odlung’ emanxulumeni, Kwaze kwas’ amanxulum esibikelana.

UNodumehlezi kaMenzi,

UShaka akashayeki kanjengamanzi,

Ilemb’ eleq’ aamnye amalembe ngokukhalipha;

UShaka ngiyesaba ukuthi nguShaka, UShaka kuyinkosi yasemaShobeni.

UNomakhwelo ingonyama; UMahlome’ hlathini onjengohlanya;

Uhlany’ olusemehlwen’ amadonda.

UDabaz’ ithafa ebeliya kuMfene;

UGaqa libomvu nasekuphatheni.

UBholokoqa bazalukanisile Zalikaniswe uNoju noNgqengenye;

EyakwaNtombazi neyakwaNandi;

Yayikhiph’ eshaba libomvu,

Ikhishwa elimhlophe lakwaNandi.

Bambiz’ eMthandeni beyisela, Bathi ‘Singesinelane neNtungwa lasenhla’, Kanti uzawudl’ uPhakathwayo empindelweni.

UDlungwana wavuma na?

Umvumeleni uGodolozi, Ethi ngowanganeno kwaNandi, Kant’ ukude kwaNtombazana ?

Kalokhu liphahl’ eliseMthandeni.

Amazwi mabili engiwabongayo, Ngibong’ elikaMpandaba nelikaNdungenkomo,

Bethi ‘Ucu aluhlangan’ entabeni’; Akenibuze kwabaseZinkondeni,

Bath uHilwayo bayakumhlaba kwaHlokohloko,

Kwaf’ amasi kwaf’ uqephe.

UTeku lwabafazi bakwaMgabhi, Betekula behlez’ emlovini,

Beth’ uShaka kakubusa kakuba nkosi, Kanti unyakan’ uShaka ezakunethezeka.

Inkom’ ekhal’ eMthonjaneni, Izizwe zonke ziyizwil’ ukulila,

Iziwe uDunjwa waseluYengweni, Yezwiwa uMangcengeza wakwaKhali.

UMlilo wothathe kaMjokwane; UMlilo wothathe ubuhanguhangu, Oshis’ izikhova eziseDlebe, Kwaya kwasha neziseMabendlana…

 

 

 

 

Photos: Indoni Multi-Cultural Parade

Indoni Carnival takes place in Durban around October of every year. The main aim of Indoni Carnival is to bring young people of different indigenous cultures from around South Africa and teaching them about social ills and the importance of upholding traditional African values. The parade takes place along the streets of Durban. Over 8000 spectators line up the streets during the parade and various South African tribes showcase their costume and dance: Zulu, Ndebele, Xhosa, Pedi, Swati, Venda, Batswana, Mpondo, Khoisan, Tsonga, Basotho.

IMG_5515IMG_5513IMG_5505IMG_5498IMG_5491IMG_5492IMG_5493IMG_5497IMG_5484IMG_5485IMG_5486IMG_5490IMG_5471IMG_5478IMG_5479IMG_5482tsonga1IMG_5294IMG_5321 (2)IMG_5356

Zululand, my beautiful home!

To many, Zululand is a place whose story does not mirror their own
To us it is a place we are proud and blessed to call home,
Despite all its challenges; poverty, disease and illiteracy.

We take comfort and pride in knowing that wisdom gleaned pre-colonial times has stood the test of time,
Our fields forever fertile
Our people just as beautiful and interesting beyond the colorful masaai beadwork
We need no photography, for our images are beyond beautiful
Nor theatres for our daily lives are theatrical;
Unrehearsed
Unscripted
Full of Tragedies—Personal and Collective
Disappointments
Achievements
Homour
Life
Love
Hope
It’s a place where a child is raised by a village,
For we are one people

Here we roam at will, and marvel at the history of our Kings,
Heroes and Heroines;
Jama,
Senzangakhona,
Shaka,
Cetshwayo,
Dingane,
Mpande,
Mkabayi,
Nandi,
Dinizulu,
Zwelithini,
Mkhosana ka Mvundlana Biyela,
Gala kaNodade,
Ndlela KaSompisi,
Ntshingwayo kaMahole Khoza,
The mighty Zulu regiments; Ingobamakhosi, Uve, Ukhandampevu,
and many others….

I’m yet to find a place that blesses and touches my soul like Zululand
A place whose drumbeat draws one into the pulse of Africa
Even if we have nothing
This place gives us everything!

With this, Happy 2015 and I hope you join us as we dance away https://www.youtube.com/watch?v=TQmRG0cUaJc